🌀riba2534's Blog
凡事有交代,件件有着落,事事有回音
LeetCode 面试题51 数组中的逆序对(线段树+树状数组+离散化)

题目链接:数组中的逆序对

在数组中的两个数字,如果前面一个数字大于后面的数字,则这两个数字组成一个逆序对。输入一个数组,求出这个数组中的逆序对的总数。

示例 1:

输入: [7,5,6,4]
输出: 5

限制:

0 <= 数组长度 <= 50000

思路

逆序数的定义,题目已经给出。我们的核心诉求就是,对于每一项nums[i],求出在这个数之前,比它大的数的个数,累加起来就是答案。我们考虑如何解决这个问题。

由于只给出了数字的数量,没有给出数字的大小范围,所以先用离散化处理一下,保证所有数的区间都在[1,50000]内。

方法1:线段树

首先此题可以用一个线段树来维护,线段树的功能是区间求和。依次遍历数组,先求出当前线段树中,大于当前遍历的nums[i]的数的个数,然后再把当前的数更新到线段树上去(为了保证线段树上的数都是遍历的数之前的),让树上的这个点加一,然后累加起来就是答案。

方法2:树状数组

顺着这个思路,我们可以同样考虑一下用树状数组来实现,离散化不用说。首先,要知道树状数组的功能是啥,功能是:单点更新,可以求出[1,n]的和。那么这个性质如何在逆序数中使用呢?考虑,数字的数量是固定的,对于当前遍历到的nums[i],可以求出[1,num[i]]的和,代表比nums[i]小的数有多少个,那么i-sum(1,nums[i])就求出了它之前比它大的有多少个。同样也是边遍历边更新。

代码

线段树:

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
class Solution
{
public:
  int sum[4 * 50001];
  void pushup(int rt)
  {
    sum[rt] = sum[rt << 1] + sum[rt << 1 | 1];
  }
  void build(int l, int r, int rt)
  {
    sum[rt] = 0;
    if (l == r)
      return;
    int m = (l + r) >> 1;
    build(l, m, rt << 1);
    build(m + 1, r, rt << 1 | 1);
  }
  void update(int p, int l, int r, int rt)
  {
    if (l == r)
    {
      sum[rt]++;
      return;
    }
    int m = (l + r) >> 1;
    if (p <= m)
      update(p, l, m, rt << 1);
    else
      update(p, m + 1, r, rt << 1 | 1);
    pushup(rt);
  }
  int query(int L, int R, int l, int r, int rt)
  {
    if (L <= l && r <= R)
    {
      return sum[rt];
    }
    int m = (l + r) >> 1;
    int ret = 0;
    if (L <= m)
      ret += query(L, R, l, m, rt << 1);
    if (R > m)
      ret += query(L, R, m + 1, r, rt << 1 | 1);
    return ret;
  }
  int reversePairs(vector<int> &nums)
  {
    if (nums.size() == 0)
      return 0;
    vector<int> temp(nums);
    sort(temp.begin(), temp.end());
    temp.erase(unique(temp.begin(), temp.end()), temp.end());
    build(1, temp.size(), 1);
    int cnt = 0;
    for (int i = 0; i < nums.size(); i++)
    {
      int l = lower_bound(temp.begin(), temp.end(), nums[i]) - temp.begin() + 1;
      int r = temp.size();
      cnt += query(l + 1, r, 1, r, 1);
      update(l, 1, r, 1);
    }
    return cnt;
  }
};

树状数组:

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
class Solution
{
public:
  int c[50000 + 1], N;
  void init(int n)
  {
    memset(c, 0, sizeof(0));
    N = n;
  }
  int lowbit(int x)
  {
    return x & -x;
  }
  void add(int i, int k)
  {
    while (i <= N)
    {
      c[i] += k;
      i += lowbit(i);
    }
  }
  int sum(int n)
  {
    int sum = 0;
    while (n > 0)
    {
      sum += c[n];
      n -= lowbit(n);
    }
    return sum;
  }
  int reversePairs(vector<int> &nums)
  {
    if (nums.size() == 0)
      return 0;
    vector<int> temp(nums);
    sort(temp.begin(), temp.end());
    temp.erase(unique(temp.begin(), temp.end()), temp.end());
    init(temp.size());
    int cnt = 0;
    for (int i = 0; i < nums.size(); i++)
    {
      int x = lower_bound(temp.begin(), temp.end(), nums[i]) - temp.begin() + 1;
      add(x, 1);
      cnt += i + 1 - sum(x);
    }
    return cnt;
  }
};

最后修改于 2020-04-24

知识共享许可协议
本作品采用知识共享署名-非商业性使用-相同方式共享 4.0 国际许可协议进行许可。